Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvät terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut tarjoavat sen pohjan, jonka toteutuessa ihmiset voivat täysivaltaisina ja toimintakykyisinä osallistua yhteiskuntaan. Palvelujen puute, huono laatu tai kalleus ovat uhkia yhdenvertaisuudelle. Julkisen sektorin toteuttamina sosiaali- ja terveyspalveluista päätetään yhdessä demokraattisesti. Kansainvälinen kokemus myös osoittaa, että laajat julkiset sote-palvelut ovat kustannustehokkaat.

Vasemmistoliiton mielestä eriarvoisuuden vähentäminen on sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisempiä tavoitteita. Tuen  tarvitsijoita ei nähdä toimenpiteiden kohteina, vaan sote-palveluita kehitettäessä sekä käyttäjiä että henkilökuntaa kuullaan ja kannustetaan aktiivisuuteen. Kansalaisten itsemääräämisoikeus ja voimaantuminen ovat sosiaali- ja terveyspolitiikan lähtökohta. Sosiaali- ja terveyspolitiikalla vaikutetaan ei ainoastaan yksilöiden, vaan myös yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla. Demokraattisesti ja asiantuntijoita kuulleen päätetään, miten voimavarat kohdennetaan järkevästi ja oikeudenmukaisesti.

Julkisella sektorilla pitää olla sote-palveluista järjestämis- ja pääasiallinen tuotantovastuu. Vastuu palveluista siirretään maakunnille, jotka voivat paremmin kuin kunnat huolehtia palvelujen saatavuuden ja maksujen yhdenvertaisuudesta ja joille asetetaan vastuu monia palveluja tarvitsevien asukkaiden palvelujen joustavasta yhteensovittamisesta, eli integraatiosta. Maakunnat muodostavat myös riittävän laajan väestöpohjan palveluiden tuottamiselle. Julkinen sektori on sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta ohjaavassa asemassa, hyödyntäen järjestöjä, osuuskuntia, säätiöitä ja yrityksiä palvelujärjestelmän täydentämiseksi. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyö rakennetaan molempien perustehtäviä vahvistamalla ja ennen kaikkea asiakkaiden palvelua parantavalla tavalla. Koko Suomessa turvataan hyvä hoito ja estetään ihmisten pompottelu toimipisteestä ja jonosta sekä asiantuntijalta toiselle. Palveluita on koottu yhteen ihmisten elämäntilanteita vastaamaan niin nuorille, iäkkäille, lapsiperheille kuin työikäisille suunnattuihin palvelukokonaisuuksiin.

Sote-palvelut järjestetään niin, että valinnanvapaus ei ole kiinni ihmisen tulotasosta tai kyvystä etsiä tai kilpailuttaa itselleen sopivia palveluita. Kaikki pääsevät lääkäriin nopeasti ja saavat kohtuuhintaisia mielenterveyspalveluja ja vanhuspalveluita. Palveluita on tarjolla laajasti ihmisten erilaisia tarpeita vastaamaan. Kotihoitoa, palveluasumista ja ryhmä-asumista tarjotaan vaihtoehtoina iäkkäille, heidän omia valintoja ja tarpeita vastaavasti. Mielenterveysongelmista kärsiville on tarjolla niin matalan kynnyksen keskusteluapua, ryhmähoitoja, pyskoterapiaa kuin lääkehoitoakin. Henkilökohtainen budjetointi otetaan käyttöön vammaispalveluissa vammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi.

Sosiaalihuollolle luodaan edellytykset ja velvoitteet puuttua ihmisten arjessa vaikuttaviin eriarvoistaviin rakenteisiin ja käytäntöihin esimerkiksi asumisen, koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan, työelämän ja elinympäristön suhteen. Suomessa on otettu käyttöön asumistakuulainsäädäntö, joka takaa jokaiselle asunnottomaksi joutuneelle oikeuden omaan kotiin.

Video:

Hyvinvoinnin tulevaisuus – Sote

Keskustelu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta käy edelleen kovilla kierroksilla. Eduskuntaryhmämme puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kertoo, mikä hallituksen uusimmissa suunnitelmissa mättää ja kuinka me uudistuksen tekisimme.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan keinot

Hoidon saavutettavuutta parannetaan ja hoitoonpääsyä nopeutetaan terveyskeskusvastaanottoa kehittämällä. Asiakasmaksuja alennetaan kaikilta ja pienituloisilta maksujen aiheuttamat tulomenetykset korvataan täysimääräisesti. Terveyskeskusmaksut poistetaan.

Maksukattojärjestelmää kehitetään niin, että sairaudesta aiheutuneet kulut eivät kerry alkuvuoteen ja seuranta automatisoidaan. Palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot yhdistetään yhdeksi maksukatoksi, jonka tasoa alennetaan nykyisistä maksukatoista. Kuntien ja tulevaisuudessa maakunnan on käytettävä mahdollisuuttaan alentaa maksuja pienituloisilta, joille maksut aiheuttavat kohtuuttomia vaikeuksia. Maksamatta jääneiden maksujen perinnän ulkoistamiset perintäyhtiöille peruutetaan.

Palvelujen saatavuuden lisäksi niiden saavutettavuus turvataan. Lähi- ja kotipalvelut turvataan kehittämällä niitä läheisessä yhteistyössä kuntien ja paikallisten järjestöjen kanssa. Myös erityispalveluiden sijoittamisessa varmistetaan saavutettavuus, työvoiman saatavuus ja palvelujen kohtuuhintaisuus.

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatio toteutetaan nykyistä paremmin vahvistamalla eri ammattilaisten sujuvaa yhteistyötä asiakkaan asioiden hoitamiseksi yhtenä kokonaisuutena ja estämällä palveluiden pirstoutuminen tarjoamalla palvelut saman katon alta.

Sote-palveluiden rahoitus tulee pääosin progressiivisen tulo- ja omaisuusverotuksen kautta ja myös maakunnilla tulee olla oma verotusoikeus niiden itsenäisen päätösvallan mahdollistamiseksi.

Vasemmistoliiton tavoite #1

Kohtuullistetaan asiakasmaksuja.

Asiakasmaksuja alennetaan kaikilta ja pienituloisilta maksujen aiheuttamat tulomenetykset korvataan täysimääräisesti. Terveyskeskuksen asiakasmaksut poistetaan välittömästi.

Vasemmistoliiton tavoite #2

Kehitetään maksukattojärjestelmää.

Palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot yhdistetään yhdeksi maksukatoksi, jonka tason tulee olla korkeintaan 760 euroa.

Vasemmistoliiton tavoite #3

Parannetaan hoidon saavutettavuutta.

Kehitetään terveyskeskusvastaanottoja ja varmistetaan lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan riittävä määrä.

Vasemmistoliiton tavoite #4

Luodaan asuntotakuu.

Jokaiselle asunnottomalle taataan pääsy omaan asuntoon kohtuullisessa ajassa. Julkista vuokra-asuntotuotantoa lisätään tuntuvasti.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Jaa tämä sivu

Twitterissä

Jaa tämä sivu

Sähköpostitse

Haluatko tietää missä mennään?

Tilaa Vasemmistoliiton uutiskirje